Galerie Gisela Capitain

Alina Szapocznikow, Martin Kippenberger

Martin Kippenberger, Alina Szapocznikow

01.06.2007 - 04.08.2007
Installation View
Installation View
Installation View

Installation View
Installation View
Installation View