• Installation View

  • Installation View

  • Installation View

Martin Kippenberger, Alina Szapocznikow

Jun 01 – Aug 04, 2007

Galerie Gisela Capitain