• with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

 • with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

 • with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

 • with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

 • with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

 • with Toshiya Tsunoda and John Haynes
  Installation view

  Photo: Michael Wolchover Courtesy: The Royal Botanic Garden Edinburgh

Luke Fowler

Feb 12 – Apr 29, 2012

Inverleith House, Edinburgh