• The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

 • The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

 • The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

 • The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

 • The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

 • The Power Plant, Toronto

  Installation view

  Photo: Toni Hafkenscheid, Courtesy: The Power Plant, Toronto 2018

Karla Black

Oct 19 – Dec 30, 2018

The Power Plant, Toronto